Mali Hizmetler Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları

Belediye gelirlerinin zamanında tahakkuku ile gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanması, ödeneklerin planlanarak ilgili alacaklara zamanında gönderilmesi,

Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesi, hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar ve mali istatistiklerin zamanında hazırlanması ile hizmetlerin etkili, hızlı ve verimli yürütmek müdürlüğün görevleridir. Mali Kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

Mali konularda Üst Yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.Vezne ve ambarların kontrolünü  ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.

Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

muhasebe.jpg

 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü - Akdağmadeni Belediyesi

mali-hizmetler-mudurlugu,